REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług za pośrednictwem Platformy bokonline.pl prowadzonej przez KarneySoft, zwany dalej "Regulaminem".

DEFINICJE

 1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  • Awaria - problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności KarneySoft.
  • Cennik - przedstawiony przez KarneySoft opis operacji możliwych do wykonania na Platformie i ceny tych operacji.
  • Diagnostyka - interwencja wykonana przez KarneySoft na zamówienie Użytkownika.
  • Dokumentacja - dostęp do narzędzi i dokumentacji udostępnionych użytkownikowi w ramach Platformy na stronie https://www.bokonline.pl.
  • Dostawca - nazwa.pl, która prowadzi dla KarneySoft serwer www dla domeny bokonline.pl.
  • Internet - sieć wielu serwerów połączonych ze sobą i które są zlokalizowane w różnych miejscach świata.
  • KarneySoft - KarneySoft Karney Zygmunt z siedzibą w Warszawie, ul. Redutowa 46 lok. 14, o numerze NIP: 5272150822, Regon: 366190178, tel. +48 605 40 70 80, e‑mail: biuro@karneysoft.pl
   Adres do doręczeń: KarneySoft, ul. Podwiejska 39 lok. 13, 05-822 Milanówek, Polska
  • Konto - konto umożliwiające dostęp za pomocą unikalego identyfikatora (login) i przypisanego do niego hasła do panelu zarządzania Usługami.
  • nazwa.pl - nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17 w Krakowie.
  • OVH - OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1 we Wrocławiu.
  • Panel administracyjny - panel dostępny na stronie bokonline.pl po zalogowaniu pozwalający na administrowanie zamówionymi przez Użytkownika Usługami.
  • Platforma - zbiór materiałów, narzędzi i Usług dostępnych w domenie bokonline.pl i prowadzonych przez KarneySoft na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Regulamin - stanowi niniejszy dokument.
  • Rejestracja - procedura zakładania Konta.
  • Serwer - instalacja będąca własnością OVH zarezerwowana wyłącznie dla KarneySoft.
  • Usługa - usługa dostarczana przez KarneySoft w Platformie.
  • Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w wyniku Rejestracji podpisała niniejsze warunki i uzyskała dostęp do usług świadczonych poprzez Platformę przez KarneySoft, na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki są stosowane przy świadczeniu Użytkownikowi, zamówionych na Platformie Usług, których prawidłowe funkcjonowanie zapewnia KarneySoft. Platforma pozostaje własnością KarneySoft.
 2. Fakt złożenia zamówienia jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Żaden warunek szczególny, za wyjątkiem tych wskazanych przez KarneySoft, nie wyłącza stosowania niniejszych warunków, chyba że strony ustalą inaczej w fromie pisemnej.
 3. Fakt, że KarneySoft nie korzysta w danym momencie z jakichkolwiek uprawnień i/lub nie sprzeciwia się nie wykonaniu przez drugą stronę jakiegokolwiek zobowiązania zawartego w niniejszych warunkach nie może być interpretowany jako rezygnacja przez KarneySoft z możliwości późniejszego skorzystania z jednego z uprawnień lub akceptacji nie wykonania zobowiązań przez drugą stronę.
 4. KarneySoft nie odpowiada za przestoje, nieprawidłowe działanie lub brak dostępu do Platformy spowodowane awariami/działaniami pozostającymi w gestii nazwa.pl i/lub OVH.
 5. Warunkiem korzystania z Platformy jest założenie Konta.
 6. Warunkiem załorzenia Konta jest akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.

§ 2
CEL

 1. Niniejsze warunki mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, w jakich KarneySoft zobowiązuje sie udostępnić Użytkownikowi Usługi na swojej Platformie. Obowiązują one również dla Usług darmowych znajdujących się w ofercie KarneySoft.
 2. Użytkownik akceptuje fakt, że KarneySoft nie uczestniczy w żaden sposób w koncepcji i realizacji usług intenetowych Użytkownika poza oferowanymi bezpośrednio w Platformie.

§ 3
ŚRODKI

 1. Platforma jest dostępna poprzez sieć Internet przy wykorzystaniu stacji podłączonych do sieci Internet.
 2. KarneySoft daje do dyspozycji Użytkownika narzędzia dostępne pod adresem https://www.bokonline.pl.
  KarneySoft udostępnia na tej stronie:

§ 4
POMOC TECHNICZNA

 1. Platforma jest dostępna poprzez sieć Internet przy wykorzystaniu stacji podłączonych do sieci Internet.
 2. KarneySoft daje do dyspozycji Użytkownika narzędzia dostępne pod adresem https://www.bokonline.pl.
  KarneySoft udostepnia na tej stronie:
 3. W przypadku nieprawidłowego działania Usługi Użytkownik jest zobowiazany do zapoznania się z Dokumentacją oraz do wykonania dodatkowych testów udostępnionych przez KarneySoft na stronie https://www.bokonline.pl.
  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przy użyciu tych narzędzi, Użytkownik powinien zgłosić awarię zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 4 tego paragrafu..
 4. Procedura zgłaszania awarii:
 5. Sprawdzanie zgłoszenia i przygotowanie Diagnostyki.
 6. Rozwiązanie problemu
 7. Warunki płatności

§ 5
WARUNKI REALIZACJI USŁUG

 1. KarneySoft wydzierżawia Usługę Użytkownikowi na swojej Platformie po otrzmaniu wypełnionego przez Użytkownika formularza zamówienia i płatności. KarneySoft powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zamówienia, płatności oraz poinformuje go o uruchomieniu Usługi pocztą elektroniczną na adres e‑mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika w Panelu administracyjnym .
 2. W przypadku nie wysłania tego powiadomienia drogą elektroniczną, umowa nie będzie zawarta.
 3. Strony ustalają, iż dla wymiany informacji poprzez pocztę elektroniczną, za datę i godzinę uznają datę i godzinę zapisaną na serwerze KarneySoft, chyba że dowodem przeciwnym zostanie wykazana inna data lub godzina. Informacje te będą zachowane przez KarneySoft przez cały okres trwania umowy.
 4. Otrzymanie danych umożliwiających połączenie z Usługą określa datę początkową, od której rozpocznie się realizacja i fakturowanie Usługi.
 5. Umowa jest zawierana na czas oznaczony z możliwością odnowienia Usługi.
 6. Kwota płatności dokonanej przez Użytkownika określa czas trwania umowy.
 7. Infrastruktura serwerowa Usługi w części bazy danych jest fizycznie zarezerwowana dla KarneySoft ale pozostaje własnością OVH i jest fizycznie zlokalizowana na terenie Francji.
 8. Infrastruktura serwerowa obsługująca domenę bokonline.pl pozostaje własnością nazwa.pl i jest fizycznie zlokalizowana na terenie Polski.

§ 6
WARUNKI EKSPLOATACJI

 1. Klient akceptuje fakt, że wahania przepustowości i niewłaściwe funkcjonowanie dostawcy dostępu do internetu są elementami, które mogą spowodować przerwę w dostępie do serwera i Usługi niezależną od woli KarneySoft i niezależną od jej środków technicznych.
 2. KarneySoft zobowiazuje się dochować należytej staranności w celu zapewnienia stabilności, działania bez przerw i wysokiej jakości oferowanych Usług.
 3. KarneySoft dołoży należytej staranności, aby zapewnić dostęp do Usługi przez Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Użytkownik jest administratorem Usługi.
 5. Wyłaczona jest odpowiedzialność KarneySoft za usterki w funkcjonowaniu Usługi wynikające z błędnej konfiguracji Usługi dokonanej przez Użytkownika.

§ 7
INFORMACJA OD UŻYTKOWNIKA I ZGODNOŚĆ USŁUGI

 1. Klient potwierdza, że sprawdził zgodność Usługi ze swoimi potrzebami, oraz że otrzymał od KarneySoft wszystkie informacje i rady, które mu były niezbędne, aby potwierdzić niniejsza umowę.
 2. Dla potwierdzenia zgodności Usługi z oczekiwaniami Użytkownika KarneySoft udostępnia bezpłatny 14-sto dniowy jednorazowy dla Usługi dostęp w celach testowych.
 3. W przypadku braku skorzystania z 14-sto dniowego okresu próbnego przed zamówieniem Usługi oznacza, że Użytkownik potwierdza zgodność Usługi ze swoimi oczekiwaniami.

§ 8
ZOBOWIĄZANIA KarneySoft

 1. KarneySoft zobowiązuje się:
  1. Zapewnić funkcjonowanie Usługi. W przypadku usterki zobowiązuje się bezzwłocznie podjąć czynności w celu przywrócenia Usługi. Niedotyczy to usterki, która nie jest spowodowana przez KarneySoft, nie dotyczy to również każdej innej interwencji, która wymuszałaby przerwanie działania Usługi na czas wykonywania interwencji. W tym ostanim przypadku KarneySoft w miare możliwości informuje o tym Użytkownika.
  2. Zapewnić dostęp do Usługi przez Internet 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku. W przypadku konieczności, KarneySoft zastrzega sobie możliwość przerwania funkcjonowania Usługi, celem dokonania interwencji technicznej prowadzącej do usprawnienia jej działania. KarneySoft powiadomi wcześniej Użytkownika o rodzaju oraz czasie trwania interwencji.
  3. Bezzwłocznie interweniować na żadanie Użytkownika w przypadku wadliwego funkcjopnowania Usługi nie związanego z niewłaściwym użytkownaiem Usługi przez Użytkownika.
  4. Zapewnić utrzymanie na najlepszym poziomie jakości swoich Usług zgodnie z przyjętymi zasadami.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KarneySoft

 1. KarneySoft jest odpowiedzialna, zgodnie z zasadami prawa cywilnego, za Usługi świadczone Użytkownikowi. KarneySoft zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapewnić Użytkownikowi odpowiednie działanie Usługi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przerwanie Usługi zostało wykonane na żądanie właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu lub innych przyczyn określonych niniejszym Regulaminem.
 2. KarneySoft zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania Usługi widzierżawionej Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  1. Usługa jest zagrożeniem dla utrzymania bezpieczeństwa Platformy KarneySoft w szczególności, kiedy będzie to spowodowane włamaniem na Serwer lub Platformę bądź będzie to wynikiem błędnej konfiguracji wykonanej przez Użytkownika.
   KarneySoft zobowiazuje się wznowić Usługę w momencie usuniecia przez Użytkownika błędów konfiguracji. W przypadku nieusunięcia przez Użytkownika w oznaczonym przez KarneySoft odpowiednim terminie, KarneySoft jest upoważnione do niezwłocznego rozwiązania umowy,
  2. w przypadku otrzymania przez KarneySoft urzędowego zawiadomienia ze strony uprawnionego organu bądź sądu polskiego lub zagranicznego lub też otrzymania wiarygodnej wiadomości o wykorzystaniu Usługi przez Użytkownika w sposób zabroniony przez prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, mogący spowodować odpowiedziałność cywilną i/lub karną Użytkownika lub KarneySoft i/lub mogąca przyczynić się do naruszenia praw osób trzecich bądź też zagrażający sprawnemu funkcjonowaniu Platformy KarneySoft, a w szczególności stanowiący naruszenie przez Użytkownika zakazów i zobowiązań określonych w punkcie §10.4 Regulaminu,
  3. niewłaściwego używania Usługi przez Użytkownika lub przez jego klientów,
  4. braku niezwłocznego powiadomienia o usterce ze strony Użytkownika,
  5. nie uwzględnienia zaleceń KarneySoft,
  6. rozpowszeniania i nielegalnego używania hasła podanego do wiadomości Użytkownikowi,
  7. częściowego lub całkowitego zniszczenia informacji przesłanych lub gromadzonych w wyniku pośrednich lub bezpośrednich błędów Użytkownika,
  8. naruszenia przez Użytkownika zakazu określonego w punkcie §10.4 Regulaminu pomimo przekazania przez KarneySoft pocztą elektroniczną wezwania do bezzwłocznego zaprzestania działalności o której mowa w tym punkcie.
 3. KarneySoft jest zobowiązane do powiadomienia Użytkownika pocztą elektroniczną o przerwaniu wykonywania Usługi.
 4. W przypadku przerwania Usługi z przyczyn okreslonych w punktach §9.1 i §9.2 KarneySoft nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przerwania wykonywanych usług, ani też nie jest zobowiązane do zwrotu ceny wpłaconej uprzednio przez Użytkownika.
 5. Ponadto KarneySoft nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwaniem wykonywania świadczenia w przypadku jeśli wykonanie zobowiązania wynikającego z warunków jest utrudnione lub uniemożliwione z powodu pożaru, wybuchu, usterki sieci transmisji, zniszczenia instalacji, epidemii, trzęsienia ziemi, powodzi, braku prądu, wojny, embarga, prawa, nakazu, żadania lub wymogu właściwego organu państwowego polskiego lub zagranicznego, strajku, utraty zezwolenia operatora telekomunikazyjnego, utraty lub przerwy świadczenia usług zarezerwowanych dla KarneySoft przez OVH i/lub nazwa.pl, lub innej okoliczności niezależnej od KarneySoft. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności KarneySoft, pod warunkiem bezzwłocznego powiadomienia Użytkownika, jest zwolnione z dotrzymania swoich zobowiązań w graniczach, w jakich wykonanie zobowiązania jest niemożliwe lub utrudnione. Użytkownik tym samym zostaje zwolniony z dotrzymania swoich zobowiązań wzajemnych. Użytkownik nie ma prawa żądania rozwiązania umowy pod warunkiem, że KarneySoft dołoży należytej staranności w celu uniknięcia przyczyn nie dotrzymania umowy i działa niezwłocznie w celu kontynuowania współpracy, skoro tylko przyczyny zostaną usunięte. KarneySoft powinno regularnie informować drugą stronę pocztą elektroniczną o prognozach dotyczących usunięcia przyczyny utrudniającej lub uniemożliwiającej wykonanie zobowiazania. Jeżeli opisany w niniejszym punkcie problem, który spowodował przerwanie świadczenia Usługi będzie twał dłużej niż 30 dni od momentu powiadomienia o nim drugiej strony, umowa będzie mogła być rozwiązana na żądanie jednej ze stron, bez prawa do żądania odszkodowania.
 6. KarneySoft nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, dźwięk, tekst, obrazy, zdjęcia, elementy formy, dane dostępne przesyłane lub umieszczone na Platformie przez Użytkownika i/lub jego klienta.
 7. KarneySoft nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z zobowiązań przez operatorów sieci (w szczególności dostawców dostępu do internetu) i/lub za usterki, za które oni ponoszą odpowiedzialność.
 8. KarneySoft ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą tylko za szkody bezpośrednie, powstałe wskutek niewłaściwego wykonania usługi.
 9. KarneySoft nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie rozumiane jako wszelkie szkody nie będące bezpośrednim i wyłącznym rezultatem częściowej lub całkowitej usterki Usługi wykonanej przez KarneySoft.
 10. KarneySoft nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody handlowe, utratę zamówień, naruszenia renomy, dobrego imienia, jakichkolwiek problemów handlowych, utratę korzyści lub klientów.
 11. KarneySoft nie ponosi żadnej odpowiedziałności za szkody będących na przykład wynikiem rozpowszechniania informacji o Użytkownikach i ich klientach wskutek włamania do systemu.
 12. Szkoda powstała po stronie Użytkownika wskutek działań osoby trzeciej jest szkodą pośrednią i nie daje możliwości żądania odszkodowania od KarneySoft.
 13. Wysokość odszkodowania, które mogłoby być wymagane od KarneySoft, jeśli KarneySoft byłaby odpowiedzialna za powstanie szkody, będzie ograniczona do wysokości sum rzeczywiście uiszczonych przez Użytkownika i/lub wysokości sum odnoszących się do ceny Usługi, dla tej części Usługi, za którą odpowiedzialna jest KarneySoft. Zostanie wzięta pod uwagę najmniejsza wysokość tych sum.

§ 10
ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za hasła dostępu konieczne do użytkownia Usług. KarneySoft nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne używanie haseł danych do dyspozycji Użytkownikowi. Dostarczanie haseł ma charakter poufny. Każde podejrzenie rozpowszechniania, świadomego lub nieświadomego, dostarczonych haseł, przenosi odpowiedziałność na Użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi konsekwencje niewłaściewj konfiguracji Usług szczególnie jeśli wynika to z używania hasła przez jego personel lub przez każdą osobę, której Użytkownik dostarczył swoje hasło (hasła). Użytkownik ponosi konsekwencje utraty hasła lub haseł, o których mowa. Szkody powstałe w skutek tych okoliczności nie moga być podstawą roszczeń wobec KarneySoft.
 3. Użytkownik działa jako jednostka niezależna i sam ponosi ryzyko swojej działalności. Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację, treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych informacji przez siebie i/lub swoich klientów. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw innych, zwłaszcza praw osobistych. KarneySoft nie ponosi odpowiedziałności za konfigurację i treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych informacji.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celu obsługi niezgodnej z prawem lub mającej charakter pornograficzny, rasistowski, związany z sektami lub nielegalny.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania ogółu obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do przesłania w konfiguracji Usługi pliku z regulaminem określającym zasady użytkownania Usługi przez swoich klientów. W swoim regulaminie Użytkownik zabezpieczy wszelkie postanowienia wynikające z niniejszego Regulaminu mogące dotyczyć jego klientów.
 7. Użykownik zobowiązuje się względem KarneySoft, że osoby trzecie nie będą wysuwały roszczeń względem KarneySoft związanych z korzystaniem z Usług dostępnych na Platformie. Jeżeli jednak osoby trzecie wystąpią wobec KarneySoft z roszczeniami wynikającymi z użytkownia Usług, Użytkownik wypłaci KarneySoft odszkodowanie odnoszące się do wszelkich kosztów i wydatków, które KarneySoft poniosło z tego tytułu, w tym honoraria i koszty porad prawnych.
 8. Użytkownik zobowiazuje się zapłacić bezpośrednio osobie trzeciej podnoszącej roszczenie całą sumę, której żądała ona od KarneySoft. Poza tym, Użytkownik zobowiązuje się interweniować na żądanie KarneySoft, jeśli skierowano wobec KarneySoft pozew, jak również chronić KarneySoft przed wszelkimi roszczeniami, które byłyby podnoszone przeciwko KarneySoft z tej okazji. Użytkownik zobowiązany jest osobiście rozwiązywać sprawy związane z reklamacjami i procedurami, jakakolwiek byłaby ich forma, cel i natura, które byłyby sformuowane przeciwko KarneySoft i które wiązałyby się z zobowiązaniami podjętymi przez Użytkownika w związku z niniejszą umową.
 9. Użytkownik zobowiazuje się informować KarneySoft o każdej zmianie dotyczącej jego sytuacji, w szczególności finansowej, prawnej i organizacyjnej, a w ciągu 24 godzin o ewentualnej utracie haseł.
 10. Użytkownik zobowiazuje się podać prawidłowe dane wymagane w formularzu Rejestracji. KarneySoft rezerwuje sobie możliwość zażądania kopii dokumentów potwierdzających te dane. Użytkownik zobowiazuje się dostarczyć te dokumenty w ciągu 72 godzin od momentu wysłania zapytania przez KarneySoft. W przeciwnym razie KarneySoft rezerwuje sobie prawo do zawieszenia Usług Użytkownika bez możliwości uzyskania zwrotu opłaconych kwot.

§ 11
CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony, określony przez Użytkownika przez dokonanie płatności za odpowiedni okres. Okres ten biegnie od daty uruchomienia Usługi. Po upływie tego okresu umowa ulega rozwiązaniu, chyba że Użytkownik odnowi umowę. Umowę można przedłużyć (odnowienie umowy) na kolejny okres na zasadach zgodnych z cenami i warunkami KarneySoft obowiązującymi w dniu jej odnawiania, za wyjątkiem przypadku gdy umowa została rozwiązana przez jedną ze stron na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę zgodnie z prawem i bez żądania odszkodowania, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszych warunkach, a w szczególności w przypadku nie wykonania przez jedną ze stron jednego z zobowiazań wynikających z umowy w ciągu 14 dni po wezwaniu przez drugą stronę do wykonania zobowiązania przesłanym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 3. KarneySoft jest uprawnione do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających przerwanie wykonywania Usług zgodnie z punktem §9.2 Regulaminu.
 4. W przypadku rozwiazania umowy żadnej ze stron nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. W przypadku rozwiązania umowy przez KarneySoft na podstawie punktu §11.3 Regulaminu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot zapłaconej uprzednio ceny.
 5. Każde rozwiązanie umowy odbywa się w formie oświadczenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

§ 12
CENA I FAKTUROWANIE

 1. Ceny Usług dostarczanych przez KarneySoft z tytułu umowy są przedstawiane w postaci cennika w zależności od rodzaju świadczonych Usług. Obowiazujące ceny są dostępne na stronie https://www.bokonline.pl.
 2. Ceny dzierżaw oraz innych świadczonych usług są wykazane na zamówieniu. Do ceny netto dolicza się podatek VAT. Opłaty należy uiszczać w polskich złotych po złożeniu zamówienia na okres 1, 3, 6, 12 miesięcy w zależności od wybranej oferty.
 3. Płatności dokonuje się przelewem na numer konta podany w zamówieniu. Dane na fakturze generowane są na podstawie danych wprowadzonych podczas Rejestracji. Za aktualizację danych na podstawie których wystawiana jest faktura odpowiedzialny jest Użytkownik. KarneySoft ma prawo zażądać od Użytkownika zwrotu kosztow poniesionych za operację na dokumentach księgowych, które nie wynikają z błędu KarneySoft.
 4. Do opłat uiszczonych przez Użytkownika z góry za czas trwania umowy nie będą stosowane ewentualne zmiany cen wprowadzone w tym czasie przez KarneySoft.
 5. KarneySoft zobowiązuje się wysłać do Użytkownika minimum trzy wiadomości email przypominające o obowiązku zapłaty za odnowienie Usługi lub Usług. Powiadomienie to zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres e‑mail Użytkownika podany podczas Rejestracji lub zmieniony przez Użytkownika w Panelu administracyjnym. Odpowiedzialność za aktualizację adresu spoczywa na Użytkowniku.
 6. W przypadku nie uiszczenia opłaty za odnowienie Usługi lub Usług, KarneySoft nie dokona odnowienia żądanego przez Użytkownika. Użytkownik otrzyma e‑mail powiadamiający o zatrzymaniu Usługi. KarneySoft dokona ostatecznego usunięcia wszystkich danych znajdujących się w Platformie i związanych z zatrzymaną Usługą w 5 dni po upływie okresu na jaki umowa została zawarta. Użytkownik otrzyma list polecony za potwierdzeniem odbioru informujący o usunieciu danych dotyczących Usługi z powodu nie uiszczenia płatności.
 7. Każdy brak płatności, płatność nieprawidłowa (niewłaściwa lub niekompletna suma), płatność nie zawierająca koniecznych oznaczeń, lub dokonana za pomocą środka lub procedury nie akceptowanych przez KarneySoft, będzie ignorowana i spowoduje odrzucenie przez KarneySoft prośby o aktywowanie lub odnowienie Usług lub Usługi.
 8. KarneySoft zastrzega sobie prawo nie przedłużania umowy bez podania przyczyn.
 9. Usługi dostarczane przez KarneySoft w ramach Platformy są płatne przy zamówieniu.

§ 13
DANE OSOBOWE

 1. KarneySoft rejestruje dane Użytkowników w celu wystawienia dokumentów księgowych oraz do zarządzania Usługą w ramach Platformy.
 2. KarneySoft informuje, że wszelkie czynności w ramach dzierżawy na swojej Platformie Użytkownikowi Usługi lub Usług, nie stanowią przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art.7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Stroną decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych pozostaje Użytkownik, przez co jest wyłącznie uprawniony i zobowiazany jako administrator danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych, w zakresie wynikającym z tejże ustawy.
 4. Wszystkie urządzenia dostarczone KarneySoft przez OVH spełniają warunki ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie infrastruktury, jej lokalizacji i fizycznej organizacji dostępu do serwerowni.
 5. KarneySoft nie przekazuje osobom trzecim danych zarejestrowanych w systemie informatycznym Platformy, za wyjątkiem żądania ich udostępnienia ze strony uprawnionych jednostek i organów państwowych.

§ 14
PRAWA KONSUMENTÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni liczonym od daty zawarcia umowy.
 2. Jeśli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Usług lub Usługi przed upływem wskazanego wyżej okresu, oznacza to, że zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy wymienionej w punkcie §14.1 Regulaminu rezygnuje z prawa do odstąpienia od zawartej umowy.

§ 15
ZMIANA

 1. Moc wiażącą mają warunki opublikowane na stronie internetowej.
 2. Strony ustalają, że KarneySoft może zmieniać treść warunków (Regulaminu) i zakres swoich Usług i informować o tym Użytkownika poprzez zamieszczenie ostrzeżenia w internecie i/lub poprzez zamieszczenie zmian w warunkach w internecie.
 3. Każda zmiana lub wprowadzenie nowej opcji abonamentu bedzie ogłoszona w internecie na stronie https://www.bokonline.pl lub informacja ta zostanie wysłana pocztą elektroniczna do Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę w terminie 30 dni, od daty obowiazywania zmian.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nagłówki artykułów niniejszych warunków umowy mają na celu jedynie ułatwić zrozumienie treści umowy i nie mają same w sobie mocy wiążącej.
 2. Wszelkie powiadomienia przewidziane w warunkach będą uważane za doręczone, jeśli są wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

§ 17
PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych warunków, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby KarneySoft.

KarneySoft Karney Zygmunt, ul. Redutowa 46 lok. 14, 01‑131 Warszawa
NIP: 5272150822 REGON: 366190178